Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Oxyvet inj. 5%

Cobactan 7,5%

Depocillin

Baytril 5% inj.

Engemycin 10% LA

Ampicillin 10% LA

Penicillin Streptomycin 200/200

Stronghold

Ferrovet

Bovhydrol w.s.p.

Ingelvac PRRS KV

Albendazole / Provet tabs 600mg

Ovigest

Oxyvet premix 10%

Selectan

Oxyvet inj. 20% LA

CTC spray

Primucell FIP

Duramune DA2LP + PV

Nobivac KC

Coripravac

Ventipulmin granules

Convenia

Thiabendazole / Provet tabs 300mg

Hipragumboro-GM97

Vetrimoxin LA

Bayverm tabs

Dexdomitor inj. sol.

Nisocla mix concentrate

Hipraminochoc-P

Terramycin Long Acting inj. sol.

Sulfamycine

Pen-Strep 20/25

Cobactan 2,5%

Gallimycin P.F. 20%

Thymovar

Dihydrostreptomycine inj. sol.

Oxyvet inj. 10%

Dialuene -P

Oxyvet w.s.p. 20%

Baytril 2,5% oral susp.

Baycox 5% oral susp.

Erythromycin w.s.p. 5%

Baytril 10% oral susp.

Baycox 2,5% oral sol.

Baytril 0,5% oral susp.

Paracillin

Oxyvet w.s.p. 50%

Cobactan LC

Nafpenzal DC

Neo Mastitar

Cobactan DC

Bolfo collar

Scalibor collar

Bolfo spray

Tak Tic

Drontal plus 35 kg

Panacur boli 250 mg

Drontal plus flavor

Droncit tabs

Drontal γάτας

Panacur Pet Paste

Panacur Powder 4%

Bayverm premix 0,6%

Oxyvet spray

Cestocur oral susp.

Albendazole / Provet oral susp. 2,5%

Albendazole / Provet oral susp. 10%

Halocur

Intersporin

Baytril tabs 15 mg

Baytril tabs 50 mg

Baytril tabs 150 mg

Metricure

Oxyvet μήτρας

Droncit inj.

Bolfo powder

Turlin

Catosal

Flatulex Forte inj.

Eaton Soluble Polyvitamins

Gonaser

Oxytocin

Intergonan

Nobivac Lepto

Nobivac DHPPi

Nobivac DHP

Duramune Dappi + LC

Nobivac DH

Nobivac P

Felocell

Bayvarol strips

Checkmite+

Dexadreson

Dexamedium

Romefen 10mg

Enzovax

Agalavet

Calci-tad inj.

Ion Aid

Cevalactyl

Hiprapox

Excenel SS 4gr

Advocin inj. sol.

Draxxin

Terramycin-50 inj. sol.

Naxcel

Excenel RTU

Terramycin-100 inj. sol.

Lincospectin inj.

Clamoxyl LA inj. sol.

Synulox RTU inj. sol.

Terramycin Sol. Powder 20%

Terramycin Sol. Powder

Terramycin Sol. Powder 75,5%

Lincospectin-100 Sol. Powder

Clamoxyl Sol. Powder

Lincomix premix

Lincospectin premix

Orbenin LA

Pathozone

Ampiclox LC

Synulox LC

Pathozone - 100

Orbeseal

Orbenin DC

Terramycin Polymyxin Ointment

Terramycin Aerosol Spray

Coopertix 2%

Dectomax inj. sol.

Dinolytic

CIDR

Rimadyl cattle

Gletvax 6

Improvac Vac

Covexin 8

Covexin 8A

Lactovac C

Banmith oral

Dosalid 1200mg

Dosalid 300 mg

Banminth Paste for cats

Banminth Paste for dogs

Synulox 500mg tabs

Antirobe

Synulox 50mg tabs

Synulox 250mg tabs

Synulox σι��πι

Rimadyl δισκία

Troxocil

Depo-Medrol

Rimadyl inj. sol.

Moderin

Magnacort

Antisedan inj. sol.

Vanguard CPV

Leukocell-2

Vanguard 7

Vanguard R

VMP

PetCal

PetTabs

Cerenia inj. sol.

Cerenia δισκία

Slentrol

Rapidexon

Vitamin AD3E

Potensil premix 10%

Cosumix plus

Denagard 45,5% WSG

Oxysentin

Denagard 12,5%

Econor

Esb3

Ilcocillin PS

Ectopor

Amoxycillin 15% inj.

Ilcocillin P

Denagard 10% inj.

P-Calcium

Cyclosol LA

Octacillin

Gabbrostim

Ovarelin

Cevaprost

Vermitan 10% oral susp.

Vermitan Bolus 600 mg

Vermitan Bolus 152 mg

Gleptosil

Phosphonortonic 20%

Selexel B

Energidex sol. inj.

Spectam Scour-Halt

Vetrimoxin paste

Carprodyl 50mg

Tiquanis spray

Vetrimoxin tabs

Tolfedine 60mg

Calmivet

Tolfedine 6mg

Tolfedine inj. 4%

Carprodyl 20mg

Galastop

Hellaprestral

Spectam G.A.

Gallimycin 50mg

Tenaline LA 20%

Vetricillin

Sulfadimidine 33,33%

Marbocyl 2%

Marbocyl 10%

Gallimycin 200mg

Amoxinsol

Gallimycin P.F. 5%

Colistine W.S.

Tiamvet

Primasol

Flumix

Negerol

Oblicarmine

Colistine premix

Triamediazine - 15 premix

Panclostil

Anero

Agalax

Ingel Mamyzin

Ubrolexin

Benestemycin

Ubro Yellow

Genabilin

Buscopan compositum

Bisolvon inj.

Bisolvon powder

Metacam 0,5% inj.

Metacam 1mg chewable tablets

Metacam 2,5mg chewable tablets

Metacam 0.15% oral susp.

Metacam 0.05% oral susp.

Metacam 2%

Voren depot

Voren susp.

Vetmedin 1,25mg

Vetmedin 5mg

Vetmedin 2,5mg

Ventipulmin injection

Sputolysin powder

Sedivet inj.

Enterisol Ileitis

Ingelvac Mhyo

Ingelvac Circoflex

Cefenil

Ilfacillin P.S.

Betamox L.A.

Alamycin Aerosol

Ilfacillin

Norodin-24

Alamycin L.A.

Intradine

Alamycin L.A. 300

Devomycin

Flexin 10%

Neramox 80%

Lamulin 45%

Ladoxyn 50%

Nexyclin 40%

Zivet

Noromectin paste

Noromectin

Masticlox

Noroseal

Bovaclox D.C.

Dexamethazone

Labipituin

Combivit

Vitamin E-selen (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)

Labiasol AD3E

Vitamin B12

Labiasol E-selen

Vitamin AD3E (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ)

Gamalc

Gellyte

Norolyte

Hipramix-amoxi

Hipramox

Eficur

Hipracilin retard

Gentipramox

Gonaser-PMSG

Gestavet-prost

Suigest 600

Hipracin

Suigest 3000

Hipracal-FM

Hiprachoc-amino

Ruminatorio

Startvac

Hiprabovis-4

Hiprabovis Pneumos

Toxipra plus

Cunipravac-RHD

Parvosuin-MR/AD

Auskipra-GN

Suiseng

Colisuin-TP

Auskipra-BK

Mypravac

Parvosuin-MR

Neumosuin

Rinipravac-DT

Amervac-PRRS

Gripork

Hipraviar-ILT

Hipragumboro-CH/80

Bronipra-1

Hipraviar-CLON

Hipraviar-S

Hipraviar-B1

Adenipravac-ND/IB/EDS

Hipraviar-TRT4

Adenipravac TRIPLE

Bronipra-ND

Hipragumboro-BPL2

Bronipra-ND/IBD

Vitaquin 500

Vitachlor 100

Curpan

Anicillin-P

Animox LA

Animox 500

Duocycline LA

Tartyl

Thepax

Multi-Birth

Growvite Forte

Sacrolyte

Growvite sheep

Sorbo

Stozzon-L tabs

Rafoxanide / Provet tabs 300mg